M-Pet

เผ่าพันธุ์ Hopes หรือ เผ่าพันธุ์ นักรบ
- เป็น เผ่าพันธุ์ ที่มีความ แข็งแรง พลังสูง และ มีค่า Atk และ Def ที่สูงมากๆ
- แต่ว่า ในทางกลับกัน ก็ มีความแม่นยำ และ การหลบหลีกต่ำ
- เหมาะสมกับ คนบ้าพลังเน้นตีหนักครับ
เลเวลของสัตว์เลี้ยง :   0                      
-------------------------------------------------------------------------------------------


เลเวลของสัตว์เลี้ยง :   1
--------------------------------------------------------------------------------------------
1 up 2 ค่าอาหาร 50 หน่วย หรือ 5,000 MB (~ 5GB )
---------------------------------------------------------------------------------------รวม = 5GB

เลเวลของสัตว์เลี้ยง :   2
-------------------------------------------------------------------------------------------- 

 2 up 3 ค่าอาหาร 100 หน่วย หรือ 10,000 MB (~ 10GB )
---------------------------------------------------------------------------------------รวม = 15GB
เลเวลของสัตว์เลี้ยง :   3 
--------------------------------------------------------------------------------------------   
3 up 4 ค่าอาหาร 200 หรือ 20,000 MB (~ 20GB )
--------------------------------------------------------------------------------------รวม = 35GB
เลเวลของสัตว์เลี้ยง :   4 
--------------------------------------------------------------------------------------------   
4 up 5 ค่าอาหาร 550 หน่วย หรือ 55,000 MB (~ 55GB )
--------------------------------------------------------------------------------------รวม = 90GB
เลเวลของสัตว์เลี้ยง :   5
--------------------------------------------------------------------------------------------   
5 up 6 ค่าอาหาร 600 หน่วย หรือ 60,000 MB (~ 60GB )
--------------------------------------------------------------------------------------รวม = 150GB
เลเวลของสัตว์เลี้ยง :   6
--------------------------------------------------------------------------------------------  
6 up 7 ค่าอาหาร 1,500 หน่วย หรือ 150,000 MB (~ 150GB )
--------------------------------------------------------------------------------------รวม = 300GB
เลเวลของสัตว์เลี้ยง :   7
--------------------------------------------------------------------------------------------   
7 up 8 ค่าอาหาร 2,000 หน่วย หรือ 200,000 MB (~ 200GB )
--------------------------------------------------------------------------------------รวม = 500GB
เลเวลของสัตว์เลี้ยง :   8
--------------------------------------------------------------------------------------------  
8 up 9 ค่าอาหาร 2,000 หน่วย หรือ 200,000 MB (~ 200GB )
--------------------------------------------------------------------------------------รวม = 700GB
เลเวลของสัตว์เลี้ยง :   9
--------------------------------------------------------------------------------------------  
9 up 10 ค่าอาหาร 1,500 หน่วย หรือ 150,000 MB (~ 150GB )
--------------------------------------------------------------------------------------รวม = 850GB
เลเวลของสัตว์เลี้ยง : 10
--------------------------------------------------------------------------------------------  
10 up 11 ค่าอาหาร 1,500 หน่วย หรือ 150,000 MB (~ 150GB )
--------------------------------------------------------------------------------------รวม = 1,000GB
เลเวลของสัตว์เลี้ยง : 11
--------------------------------------------------------------------------------------------  
11 up 12 ค่าอาหาร 3,000 หน่วย หรือ 300,000 MB (~ 300GB )
---------------------------------------------------------------------------------------รวม = 1,300GB
เลเวลของสัตว์เลี้ยง : 12
--------------------------------------------------------------------------------------------  
12 up 13 ค่าอาหาร  12,000 หน่วย หรือ 1,200,000 MB (~ 1200GB )(~1.2TB)
---------------------------------------------------------------------------------------รวม = 2,500GB
เลเวลของสัตว์เลี้ยง : 13
--------------------------------------------------------------------------------------------  
13 up 14 ค่าอาหาร  10,000 หน่วย หรือ1,000,000 MB (~ 1000GB )(~1TB)
---------------------------------------------------------------------------------------รวม = 3,500GB
เลเวลของสัตว์เลี้ยง : 14
--------------------------------------------------------------------------------------------  
14 up 15 ค่าอาหาร  15,000 หน่วย หรือ 1,500,000MB (~ 1500GB )(~1.5TB)
--------------------------------------------------------------------------------------รวม = 5,000GB
เลเวลของสัตว์เลี้ยง : 15

--------------------------------------------------------------------------------------------  
15 up 16  ค่าอาหาร 23,000 หน่วย หรือ 2,300,000 MB (~2.3TB)+ ค่าสถิต 15,000
--------------------------------------------------------------------------------------รวม = 7.3TB
เลเวลของสัตว์เลี้ยง : 16
--------------------------------------------------------------------------------------------  
16 up 17  ค่าอาหาร 37,000 หน่วย หรือ 3,700,000 MB (~3.7TB)+ ค่าสถิต 50,000
--------------------------------------------------------------------------------------รวม = 11TB
เลเวลของสัตว์เลี้ยง : 17
--------------------------------------------------------------------------------------------  
17 up 18 ค่าอาหาร 42,000 หน่วย หรือ 4,200,000 MB (~4.2TB)+ ค่าสถิต 85,000
-------------------------------------------------------------------------------------รวม = 15.2TB
เลเวลของสัตว์เลี้ยง : 18
--------------------------------------------------------------------------------------------  
18 up 19 ค่าอาหาร 54,000 หน่วย หรือ 5,400,000 MB (~5.4TB) + ค่าสถิต 120,000
------------------------------------------------------------------------------------รวม =20.6TB
เลเวลของสัตว์เลี้ยง : 19
--------------------------------------------------------------------------------------------

 ซื้ออาหารให้สัตว์เลี้ยง


0.2GB      <---------->  200MB       <----------> 1 chip      <-------------->  2 unit   ***
1 GB        <---------->  1000MB     <----------> 5 chip      <-------------->  10 unit  ***
2 GB        <---------->  2000MB     <----------> 10 chip    <-------------->  20 unit  ***
5 GB        <---------->  5000MB     <----------> 25 chip    <-------------->  50 unit
10 GB      <---------->  10000MB   <----------> 50 chip    <-------------->  100 unit  ***
20 GB      <---------->  20000MB   <---------->100 chip   <-------------->  200 unit
30 GB      <---------->  30000MB   <---------->150 chip   <-------------->  300 unit
50 GB      <---------->  50000MB   <----------> 250 chip  <-------------->  500 unit
100 GB    <----------> 100000MB  <----------> 500 chip  <--------------> 1000 unit  ***
199.8 GB <----------> 199800MB  <----------> 999 chip  <--------------> 1998 unit  ***


------------------------------------------------------------------------------------------------


-------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------
Level 15 (ค่าปกติก่อนตีเพิ่ม: พลังโจมตี(ดาบ) = 225 / พลังป้องกัน(เกราะ) = 225)

ค่าตีอาวุธ(ประกัน  ข้อ3) Level 15 +1 = 3150 MB , พลัง = 247
ค่าตีอาวุธ(ประกันสูงสุด) Level 15 +2 = 9150 MB , พลัง = 296
ค่าตีอาวุธ(ประกันสูงสุด) Level 15 +3 = 13650 MB , พลัง = 384
ค่าตีอาวุธ(ประกันสูงสุด) Level 15 +4 = 18150 MB , พลัง = 537
ค่าตีอาวุธ(ประกันสูงสุด) Level 15 +5 = 22650 MB , พลัง = 805
ค่าตีอาวุธ(ประกันสูงสุด) Level 15 +6 = 27150 MB , พลัง = 1288
ค่าตีอาวุธ(ประกันสูงสุด) Level 15 +7 = 31650 MB , พลัง = 2189
ค่าตีอาวุธ(ประกันสูงสุด) Level 15 +8 = 36150 MB , พลัง = 3940
ค่าตีอาวุธ(ประกันสูงสุด) Level 15 +9 = 40650 MB , พลัง = 7486
ค่าตีอาวุธ(ประกันสูงสุด) Level 15 +10 = 45150 MB           , พลัง = 14972
ค่าตีอาวุธ(ประกันสูงสุด) Level 15 +11 = 49650 MB           , พลัง = 31441
ค่าตีอาวุธ(ประกันสูงสุด) Level 15 +12 = 54150 MB           , พลัง = 69170
ค่าตีอาวุธ(ประกันสูงสุด) Level 15 +13 = 58650 MB           , พลัง = 159091
ค่าตีอาวุธ(ประกันสูงสุด) Level 15 +14 = 63150 MB           , พลัง = 381818
ค่าตีอาวุธ(ประกันสูงสุด) Level 15 +15 = 67650 MB           , พลัง = 954545
ค่าตีอาวุธ(ประกันสูงสุด) Level 15 +16 = 72150 MB           , พลัง = 2,481,817
ค่าตีอาวุธ(ประกันสูงสุด) Level 15 +17 = 76650 MB           , พลัง = 6,700,905
ค่าตีอาวุธ(ประกันสูงสุด) Level 15 +18 = 81150 MB           , พลัง = 18,762,534
ค่าตีอาวุธ(ประกันสูงสุด) Level 15 +19 = 85650 MB           , พลัง = 54,411,348
ค่าตีอาวุธ(ประกันสูงสุด) Level 15 +20 = 90150 MB           , พลัง = 163,234,044

รวมค่าตีอาวุธเลเวล 15+20 (ไม่นับค่าก้อนหิน และสมมติว่าตีไม่แตกเลยสักครั้ง)
= 948000 MB (925.78 GB)

----------------------------------------------------------------------------------------------
เลเวล 13 - 15 ใช้ค่าฝึก 260/245/235 MB ตามลำดับ

ค่า status ที่ได้ : HP      8 - 13
                       AGI     5 - 8
                       STR    5 - 15
                       DEX     5 - 11

เลเวล 16 ใช้ค่าฝึก 500 MB

ค่า status ที่ได้ : HP      20 - 30
                       AGI     10 - 20
                       STR    10 - 20
                       DEX     10 - 20

เลเวล 17 ใช้ค่าฝึก 800 - 1,000 MB

ค่า status ที่ได้ : HP      40 - 55
                       AGI     20 - 50
                       STR    20 - 50
                       DEX     20 - 50

เลเวล 18 - 19 ใช้ค่าฝึก 900 - 1200 MB

ค่า status ที่ได้ : HP      40 - 70
                       AGI     25 - 65
                       STR    25 - 65
                       DEX     25 - 65